Izvedeni projekti

1. Stabilizacija brežine v bližini objektov bolnišnice Valdoltra.

Izvedba del v letu 2022 Pri bolnišnici Valdoltra v občini Ankaran smo izvedli sanacijo usada in protierozijsko zaščito morske brežine oz. klifa, ki se nahaja v neposredni bližini stavbe bolnišnice. Klif sicer obrasel z grmovno in drevesno vegetacijo, na dolžini okoli 65 m, je predstavljal naravno nezaščiteno brežino in je bil nestabilen ter izpostavljen procesom […]

1. Stabilizacija brežine v bližini objektov bolnišnice Valdoltra. Read More »

2. Obnova čelnih visokomorskih nasipov in zidov od reke Dragonje do kanala Piketo

Dela izvedena v letu 2021 do 2022 Izvedeni projekt (»Varianta 1 – Odsek med izlivom Dragonje in kanalom Piketo, v dolžini 1200 m«) spada v skupino več samostojnih, a medsebojno povezanih Variant sanacij čelnih visokomorskih nasipov  med izlivom Drnice in izlivom Dragonje, v Sečovljah. Zaradi dolgoletnega delovanja morja in posledične dotrajanosti in poškodb obstoječih visokomorskih

2. Obnova čelnih visokomorskih nasipov in zidov od reke Dragonje do kanala Piketo Read More »

3. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini Duplek pri Mariboru

Izvedba del v letih 2019 – 2021 S projektom odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Drave v Občini Duplek, je Občina Duplek pristopila k razširitvi – izgradnji novih kanalizacijskih odsekov in dograditvi ter rekonstrukciji obstoječih kanalov, javnega kanalizacijskega omrežja, na več delih območja aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek. Na posameznih območjih pa se

3. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini Duplek pri Mariboru Read More »

4. Izgradnja visokovodnih nasipov na reki Dravinji, od Stogovca do Koritnega v kraju Majšperk

Izvedba del v letu 2020 Izvedeni projekt je bil predmet javnega naročila in je zajemal projektiranje, dobavo opreme in gradnjo visokovodnih protipoplavnih nasipov in protipoplavnega zidu ter drugih ureditev v območju vodotoka v Občini Majšperk tako, da je po izvedbi na celotnem območju zagotovljena boljša varnost pred poplavami. Cilj projekta je bila torej izvedba vodnogospodarskih

4. Izgradnja visokovodnih nasipov na reki Dravinji, od Stogovca do Koritnega v kraju Majšperk Read More »

5. Zagotovitev poplavne varnosti industrijske cone na reki Mislinji, v kraju Pameče

Izvedba del v letu 2020 in 2021.  Izvedeni projekt je bil predmet javnega naročila in je zajemal projektiranje, dobavo opreme in izvedbo – gradnjo posameznih ukrepov za izvedbo ureditve reke Mislinje v kraju Pameče« od km 6+526 do km 8+873. Cilj projekta je bila zagotovitev oz. izboljšanje poplavne varnosti ter stabilnosti struge reke Mislinje na

5. Zagotovitev poplavne varnosti industrijske cone na reki Mislinji, v kraju Pameče Read More »

6. Rekonstrukcija reke Meže v Ravnah na Koroškem in Prevaljah

Izvedba del 2019 do 2020 Projekt je bil predmet javnega naročila in je zagotovil vodnogospodarske ureditve, kakor tudi ureditve premostitvenih objektov ter komunalne infrastrukture. Obsegal je dela na naslednjih odsekih: pododsek Prevalje II (ureditev Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje-Ravne v km 11.500 do vtoka Leškega potoka v km 12.716 vključno s Farnim

6. Rekonstrukcija reke Meže v Ravnah na Koroškem in Prevaljah Read More »

8. Sanacija odlagališča odpadkov Vrtijeljka v Črni gori

Projektiranje in sanacija odlagališča odpadkov Vrtijeljka v občini Cetinje, površine 2,4 Ha – Republika Črna Gora V okviru izvajanja evropskih okoljskih projektov na državni in lokalni ravni se je v občini Cetinje, na obstoječi zaprti deponiji komunalnih in drugih odpadkov, izvedel gradbeni poseg rekultivacije območja – rekonstrukcija s sanacijo obstoječe deponije odpadkov, vključno s predhodno

8. Sanacija odlagališča odpadkov Vrtijeljka v Črni gori Read More »

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo