3. Izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini Duplek pri Mariboru
10.05.2022

Izvedba del v letih 2019 – 2021

S projektom odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Drave v Občini Duplek, je Občina Duplek pristopila k razširitvi – izgradnji novih kanalizacijskih odsekov in dograditvi ter rekonstrukciji obstoječih kanalov, javnega kanalizacijskega omrežja, na več delih območja aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek. Na posameznih območjih pa se je sočasno izvedla še rekonstrukcija obstoječega vodovodnega cevovoda.

Osnovni dolgoročni cilj investicije je bila uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo  (odvajanje komunalne odpadne vode v celoti) po sodobnih načelih v skladu s stanjem tehnike in stroke na območju občine.

Izvedba del  je potekala po projektni dokumentaciji, ki je obravnavala izgradnjo novih  in dograditve že obstoječih  odsekov  obstoječega javnega kanalizacijskega sistema in sicer na območjih:

– Zg. Duplek, Sp. Duplek, Dvorjane in Johe, III. faza
– Južno od ceste R-3
– Žitečka vas
– Dograditev kanalizacije v Žitečki vasi, 2. faza
– Zabrege
– Žitečka vas 3. in 4. faza

Na omenjenih odsekih se je na izgrajeni sistem priključilo 262 objektov oziroma 792 poslovnih enot.

Vse obstoječe greznice so se eliminirale oz. se očistile za uporabo v druge namene, kot npr. za zadrževalnik za zbiranje padavinske vode za namakanje,…

Na omenjenih področjih so se v okviru naših pogodbenih zavez izvajala naslednja gradbena, strojno in elektro instalacijska dela:

 • izgradnja priključnih kanalov na zbirni kanal in izgradnja posameznih zbirnih kanalov, v kombinaciji gravitacijskega in tlačnega sistema s črpalkami,
 • vgradnja UK-PVC DN200 gladkih kanalizacijskih cevi tlačne trdnosti SN8 in tipskih revizijskih vodotesnih PE jaškov premera 1000 mm,
 • Izgradnja črpališč s tipskimi AB vodotesnimi jaški, premera 1200 mm in globine do 4.4 m v katerega so se vgradile električne črpalke,
 • …razna ostala dela.
Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo