Pravno obvestilo

SPLOŠNI POGOJI
Nahajate se na spletnem portalu družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. (v nadaljevanju: spletni portal). Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate, ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. si pridržuje pravico, da brez obvestila spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Zato vam priporočamo, da se redno seznanjate z morebitnimi spremembami in dopolnitvami teh splošnih pogojev, ki bodo objavljene na tem spletnem portalu. Za vse osebe, ki vstopijo na spletni portal, se uporablja izraz uporabnik.

IZJAVA O SPREJEMLJIVOSTI
Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. kljub svojemu prizadevanju za korekten odnos do strank ne prevzema odgovornosti za morebitne napake (do katerih lahko pride zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali iz drugih razlogov) v vsebini, pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov. Ti so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja ali povzročitve neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletnem portalu, kot tudi vsak poskus, da bi mimo spletnega portala nepooblaščeno dostopali do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o..

AVTORSKE PRAVICE / BLAGOVNE ZNAMKE
Ta spletni portal je intelektualna lastnina družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki ne smejo spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati katere koli vsebine, ki je dostopna na spletnem portalu ali prek njega, za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem portalu, so ali last družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ali objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana. Vsaka nepooblaščena uporaba teh slik predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (v nadaljevanju: zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem portalu, so last DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ali tretjih oseb in so mednarodno zaščiteni. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega od teh zaščitnih znakov za kateri koli namen brez pisnega dovoljenja družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ali tiste tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov.

HIPERTEKSTOVNE POVEZAVE
Ta spletni portal lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, tako da uporabniku omogoči, da zapusti ta spletni portal in si ogleda material v lasti tretje osebe ali da material v lasti tretje osebe prenese na ta spletni portal s pomočjo “obratnih” hipertekstovnih povezav (v nadaljevanju: povezane spletne strani). Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ni upravičena spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine na povezanih spletnih straneh. Dejstvo, družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. nudi povezavo z določeno spletno stranjo ne vključuje nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali povezave v zvezi s to stranjo, njenimi lastniki ali ponudniki. Uporaba informacij s spleta in zanašanje na te informacije prinašajo določena tveganja, zato vas pozivamo, da se s temi tveganji dobro seznanite, preden se zanesete na tovrstne informacije iz povezanih strani, jih uporabite ali pridobivate.

BREZ JAMSTEV
Vsebina na tem spletnem portalu je zgolj informativne narave. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh lahko vsebujejo netočnosti ali tipografske napake. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. izrecno izključujejo lastno odgovornost za tovrstne netočnosti ali napake. Vse vsebine na tem spletnem portalu so podvržene spremembam in lahko kadar koli postanejo netočne ali napačne. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ne jamči in ne zagotavlja, da je vsebina spletnega portala popolna ali posodobljena. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. prav tako ni zavezana posodabljati katere koli vsebine spletnega portala in lahko vsebino spletnega portala spremenijo kadar koli brez predhodnega obvestila, prav tako lahko kadar koli izboljša ali spremeni spletni portal.
Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ni odgovorna za:

  • točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki jo na spletnem portalu objavi tretja oseba,
  • katero koli vsebino, objavljeno na povezanih spletnih straneh in
  • lastnosti ali zanesljivost katerega koli proizvoda ali storitve, ki je pridobljena na povezanih spletnih straneh.

Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ne odgovarjajo za obliko in vsebino podatkov, ki so posredovani s pomočjo hipertekstovnih povezav na druge informacijske strežnike.

Omejitev odgovornosti za uporabo spletnega portala in povezanih spletnih strani

Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., kateri koli njihov uslužbenec, direktor, zaposleni ali zastopnik niso odgovorni za katero koli sedanjo ali bodočo, neposredno ali posredno škodo, (ki vključuje tudi izgubljeni dobiček, stroške za izvedbo nadomestne storitve ali izgubljene priložnosti), ki izhaja iz ali je povezana z uporabo spletnega portala ali povezanih spletnih strani ali nezmožnostjo uporabe spletnega portala ali povezanih spletnih strani. Navedena omejitev odgovornosti velja tudi v primeru, če je bila družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. seznanjena z možnostjo nastanka tovrstne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje, vendar ni omejena le na prenos katerih koli virusov, ki lahko okužijo uporabnikovo opremo, okvaro na mehanski ali elektronski opremi, komunikacijskih linijah, telefonu ali druge težave z vzpostavljanjem komunikacije (na primer: ne morete se povezati s svojim ponudnikom spletnih storitev), nepooblaščen dostop, krajo, napake operaterja, stavke ali druge probleme v zvezi z delom ali katero koli višjo silo. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ne jamči za stalen, neprekinjen ali varen dostop do spletnega portala.

Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. v nobenem primeru ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tega, ker se je uporabnik zanesel bodisi na informacije (ne glede na to ali pravilne ali napačne), objavljene na spletnem portalu ali povezanih spletnih straneh, bodisi na kateri koli produkt ali storitev, ki jih je pridobil na povezanih spletnih straneh. Uporabnik je odgovoren za preverjanje točnosti, popolnosti ali uporabnosti vsakršnega mnenja, nasveta ali druge vsebine, ki je na voljo na spletnem portalu ali dostopno na povezanih spletnih straneh. Prosimo, da se glede ocene katerega koli mnenja, nasveta, produkta, proizvoda, storitve ali druge vsebine posvetujete z ustreznimi strokovnjaki, ter da vse podatke in informacije, objavljene na tem spletnem portalu ali na povezanih spletnih straneh, pred uporabo nujno preverite pri uslužbencih družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ali pri drugih ustreznih strokovnjakih.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA INFORMACIJE O STORITVAH DRUGIH OSEB, OBJAVLJENIH NA SPLETNEM PORTALU
V primerih paketnih storitev, pri katerih so storitve DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. dopolnjenje s storitvami drugih gospodarskih družb oziroma drugih oseb (v nadaljevanju: drugih oseb), na spletnem portalu omogoča drugim osebam objavo podatkov (in dostop do povezanih spletnih strani drugih oseb), namenjenih zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavljajo nasveta ali ponudbe. Ker so vsi tako objavljeni podatki zgolj informativne narave, jih pred uporabo obvezno preverite pri delavcih DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. oziroma pri delavcih drugih oseb, če se informacije nanašajo na njihovo storitev.

Vsi zahtevki glede kakršne koli napake ali kršitve, ki nastanejo v zvezi s storitvami drugih oseb, glede katerih so bile objavljene informacije na spletnem portalu, se uveljavljajo izključno proti tej drugi osebi. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. izključuje kakršno koli lastno odgovornost, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli neposredno, dodatno, posebno, posledično, naključno ali posredno škodo v zvezi z blagom ali storitvami, glede katerih so bile informacije objavljene na spletnem portalu, ki vključuje, vendar ni omejena le na odgovornost za kakršno koli dejanje, napako, opustitev, poškodbo, izgubo, nezgodo, zamudo ali nepravilnost, ki je posledica napake, malomarnosti ali drugega ravnanja druge osebe, in je s tem družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. razbremenjena kakršne koli odgovornosti glede navedenega. Vendar pa določilo tega odstavka v ničemer ne omejuje pravic oziroma zahtevkov uporabnikov po predpisih o varstvu potrošnikov.

ZAUPNOST UPORABNIŠKIH KOMUNIKACIJ
Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. bo varovala osebne podatke (registriranih) uporabnikov, posredovane neposredno družbi DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., razen če je v zakonu določeno drugače. Politika družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. glede pridobivanja in varstva osebnih podatkov je razvidna iz izjave o zasebnosti podatkov na spletu in zavarovanja zbirk osebnih podatkov v družbi DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. Za povezane spletne strani lahko veljajo določila o zaupnosti, ki se razlikujejo od določil v teh splošnih pogojih.

POVEZANA SPLETNA MESTA
Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. prepovedujejo predpomnjenje, nepooblaščene hipertekstovne povezave na spletni portal in “framing” katere koli vsebine, dosegljive prek spletnega portala. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. si pridržujejo pravico onemogočanja kakršnih koli nepooblaščenih povezav ali okvirjev in izrecno izključuje lastno odgovornost za vsebino, objavljeno na katerih koli drugih povezanih spletnih straneh. Uporabnik dostopa do povezanih spletnih strani na lastno odgovornost.

Za povezane spletne strani lahko veljajo splošni pogoji, določbe o zasebnosti in zaupnosti podatkov, določbe o prenosu osebnih podatkov in druge določbe, ki se razlikujejo od določb, navedenih na tem spletnem portalu. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. ni odgovorna za takšne določbe in izrecno izključuje vsakršno lastno odgovornost glede teh določb.

Vsebina tega spletnega portala je namenjena zgolj informiranju uporabnikov in v nobenem primeru ne predstavlja nasveta ali zavezujoče ponudbe ali soglasja, ne glede na to, v kakšnem besedilu ali obliki je predstavljena.

Vsi objavljeni podatki na tem spletnem portalu so zgolj informativne narave, zato jih pred uporabo obvezno preverite pri družbi DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o..

INFORMACIJE, KI ZADEVAJO PRIHODNOST
Nekatere informacije na tem spletnem portalu vsebujejo izjave, ki zadevajo prihodnost in vključujejo določeno mero tveganja in negotovosti, zato so veljavne samo na dan nastanka. Izjave glede prihodnosti prepoznamo po tem, da vključujejo besede “verjeti”, “pričakovati”, “predvidevati”, “optimistično”, “nameravati”, “načrtovati”, “bo/bodo” ali podobne izraze. Uporabniki naj se na te izjave ne zanašajo, saj veljajo samo na dan nastanka.

OBVESTILA ZA JAVNOST
Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, ki so na spletnem portalu predstavljena, so bila, kolikor je družbi DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. znano, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem portalu. Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali dopolni te splošne pogoje. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinjate.

KRŠENJE POGOJEV UPORABE
Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega portala z določenega spletnega naslova. Dostop do (z geslom) zaščitenih področij Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem portalu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega portala, se lahko sproži sodni pregon.

ZNAČILNOSTI “PIŠKOTKOV”
Družba DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku v obliki “piškotka” (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletni portal željam uporabnikov. Izjava družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. o zasebnosti podatkov na spletu vsebuje dodatne informacije o uporabi “piškotkov” s strani navedenih družb, kot tudi o postopkih za njihovo onemogočanje.

PRISTOJNOSTI / VELJAVNO PRAVO
Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega portala in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale z uporabo tega spletnega portala ali ki bi bili z uporabo tega spletnega portala kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ptuju ob uporabi prava Republike Slovenije.

IZJAVA O ZASEBNOSTI
V tej Izjavi o zasebnosti podatkov na spletu je opredeljena politika družbe DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. glede zbiranja, uporabe in varovanja podatkov o registriranih uporabnikih na tem spletnem portalu.

KAKŠNE PODATKE ZBIRAMO IN KAKO JIH UPORABLJAMO
Sledenje aktivnostim na spletnem portalu. Ko brskate po tem spletnem portalu in niste prijavljeni za nobeno spletno storitev, brskate anonimno. Medtem ko brskate, vaših osebnih podatkov – kot so na primer ime in priimek, naslov, telefonska številka ali naslov e-pošte – ne zbiramo.

Vendar pa sledimo, kako naš spletni portal uporabljajo tako anonimni uporabniki kot registrirani uporabniki. Eden od načinov sledenja, ki ga uporabljamo in je splošno znano pod imenom “piškotek” (“cookie”), je kratek tekstovni niz, ki ga pošljemo na vaš brskalnik. Piškotki zbirajo informacije, vključno s podatki o strežniku, s katerim je vaš računalnik povezan, tipu vašega brskalnika (npr. Internet Explorer, Firefox, Chrome…) ter podatke o tem, ali ste se na pasični ali drugačen oglas DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. odzvali prek drugega in katerega spletnega mesta ali povezave iz e-pošte ali RSS vsebine. Piškotek ne more pridobiti nobenih podatkov z vašega diska, prenašati računalniških virusov ali zabeležiti naslova vaše e-pošte ali katerih koli drugih osebnih podatkov.

Drugi način sledenja aktivnostim na spletnem portalu vključuje uporabo transparentne grafike tipa “Clear GIF”, “Web Bug” ali “Web Beacon”. Te slike štejejo število uporabnikov, ki obiščejo spletni portal prek posameznih pasičnih ali drugačnih oglasov izven spletnega portala ali prek povezav iz e-pošte.

DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo