Tehnični oddelek

Izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije s področja urejanja, vzdrževanja in posegov v vodotoke in obvodni prostor površinskih voda(idejne zasnove, idejne projekte, PGD, PZI, PID). Izdelujemo tudi strokovne presoje in elaborate s področja vodarstva (hidrološko-hidravlične presoje, presoje spremembe širine priobalnega zemljišča, projekte za pridobitev vodnega soglasja…).

Načrtujemo vzdrževalna dela na vodnogospodarskih objektih in ukrepe za ohranjanje pretočnosti in stabilnosti strug (čiščenje naplavin, sanacije erozijskih poškodb, preprečitev poškodb na vodni in prometni infrastrukturi).

Izdelujemo načrte novih objektov, kot so objekti za stabilizacijo dna vodotokov, preprečitev bočne in globinske erozije, ukrepi za varovanje pred poplavami in objekti za ureditev odvodnje padavinskih vod (pragovi, stopnje, obrežna zavarovanja in zgradbe, prodni zadrževalniki, nasipi, meteorni odvodniki…).

Delo opravlja strokovno usposobljena in izkušena ekipa, ki jo sestavljajo kadri s področja gradbeništva, hidrotehnike in geodezije.

Urejamo in skrbimo tudi za arhiv projektne dokumentacije, v katerem hranimo več kot 1000 projektov s porečja Drave, vse od leta 1907 dalje. Arhivski projekti predstavljajo nepogrešljiv vir podatkov za naše delo v sedanjosti.

 

Novost v izvedbenih nalogah našega Tehničnega oddelka pa je izvajanje AERO dejavnosti, kot dodatni pomoči pri projektiranju, saj z “letalskim” snemanjem terena z dronom pridobimo geodetske podatke in druge konfiguracijske posnetke, ki služijo namenu izdelave različne projektne in druge dokumentacije.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo