6. Rekonstrukcija reke Meže v Ravnah na Koroškem in Prevaljah
10.05.2020

Izvedba del 2019 do 2020

Projekt je bil predmet javnega naročila in je zagotovil vodnogospodarske ureditve, kakor tudi ureditve premostitvenih objektov ter komunalne infrastrukture. Obsegal je dela na naslednjih odsekih:

  • pododsek Prevalje II (ureditev Meže na Prevaljah od mostu na cesti Prevalje-Ravne v km 11.500 do vtoka Leškega potoka v km 12.716 vključno s Farnim potokom na dolžini 500 m gorvodno od izliva v Mežo)
  • pododsek Ravne II (ureditev Meže na Ravnah od km 8,59 do km 9,85)-etapa 1

Spodaj navedena in izvedena pogodbena dela, so s sočasno z vzporedno izvedbo protipoplavnih ukrepov na obeh odsekih, zagotovila izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge reke Meže na pododsekih: Prevalje II  in pododseku Ravne tako, da je na navedenih odsekih zagotovljena varnost pred poplavami in stabilnost pri pretoku Q100.

Izvedena dela na projektu:

– rušitev in izvedbo novega mostu čez Mežo

– izvedbo protipolavnih ukrepov na obeh odsekih.

– izvedba premostitvenih konstrukcij energetskih vodov,

– izvedba zaščite in prestavitve eletričnih instalacij in električne opreme,

– izvedba zaščite in prestavitev tehnoloških vodov in

– izvedba zaščite in prestavitve TK vodov.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo