1. Stabilizacija brežine v bližini objektov bolnišnice Valdoltra.
10.05.2022

Izvedba del v letu 2022

Pri bolnišnici Valdoltra v občini Ankaran smo izvedli sanacijo usada in protierozijsko zaščito morske brežine oz. klifa, ki se nahaja v neposredni bližini stavbe bolnišnice.

Klif sicer obrasel z grmovno in drevesno vegetacijo, na dolžini okoli 65 m, je predstavljal naravno nezaščiteno brežino in je bil nestabilen ter izpostavljen procesom erozije in plazenja ter procesom abrazije in preperevanja flišne podlage.

Razmere je dodatno poslabševal neustrezno urejen iztok meteorne vode, kar je v kombinaciji z vplivom podnebnih sprememb (pogostejši in močnejši nalivi in neurja) imelo za posledico spodkopavanje odlomnega roba klifa ter pojavljanje plazenja hribine (usadi), kar bi v končni fazi lahko ogrozilo objekt bolnišnice Valdoltra.

Zaradi močnejšega neurje 6. decembra 2020 in posledične močne ogroženosti območja zgornjega roba klifa, se je sprejela odločitev za sanacijo.

Predmetni predel klifa se je stabiliziral  s podpornim zidom in biotehnično zaščito z visokonapetostno sidrano mrežo HPN ter izvedbo kontrolirane odvodnje meteorne in zaledne površinske vode.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo