2. Obnova čelnih visokomorskih nasipov in zidov od reke Dragonje do kanala Piketo
10.05.2022

Dela izvedena v letu 2021 do 2022

Izvedeni projekt (»Varianta 1 – Odsek med izlivom Dragonje in kanalom Piketo, v dolžini 1200 m«) spada v skupino več samostojnih, a medsebojno povezanih Variant sanacij čelnih visokomorskih nasipov  med izlivom Drnice in izlivom Dragonje, v Sečovljah.

Zaradi dolgoletnega delovanja morja in posledične dotrajanosti in poškodb obstoječih visokomorskih nasipov se je izvedla sanacija nasipov z namenom, da bodo bazeni za pridelavo soli ponovno varni pred vdorom morske vode.

Soline so poplavno posebej ogrožene pozno jeseni in pozimi, ob nastopu visokih plim in močnih deževij. Najbolj neugodne razmere nastopijo, kadar se združijo: jugo, visoka plima in močno deževje. Zaradi dotrajanosti visokomorskih nasipov je ogrožena njihova stabilnost, posledično poplavna varnost solin in zaledja.

Z izvedenimi obsežnimi sanacijskimi deli je bila ponovno vzpostavljena ustrezna stabilnost nasipov in zagotovljena  preprečitev nadaljnjega precejanja in prelivanja vode ter napredovanja erozijskih pojavov, skratka zagotovitev poplavne varnosti širšega območja.

Z izvedenimi ukrepi se je  preprečilo poplavljanje solin s strani morja, še vedno pa ostaja območje solin ogroženo ob visokih vodah s strani pritokov  sladke vode iz celinskega zaledja, predvsem reke Dragonje.

Izvedba obnove nasipov je potekala z izgradnjo novega kamnito betonskega zidu na morski strani in zemeljskega nasipa za njim, na lokacijah kjer je bil nasip močno poškodovan.

Na lokacijah, kjer je bil nasip v boljšem stanju, pa se je izvedlo nadvišanje zidov in nasipa. Krona nasipa se je izvedla iz zemeljskega materiala ( ti. Izvedba zemeljska kape).

Sanacija je bila razdeljena na tri odseke, na katerih so se izvajala podobna dela z nekaj manjšimi razlikami:

  • Odsek 1. Področje med Dragonjo in kanalom Džasi.
  • Odsek 2. Področje med kanalom Džasi in kanalom Kurto
  • Odsek 3. Področje med kanalom Kurto in kanalom Piketo

V času gradnje je bilo potrebno izvesti začasne objekte za dostop z delovno – gradbeno mehanizacijo in za pripravo vgradnega materiala v predele visokomorskih nasipov.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo