SOPOČNICA-PRODNA PREGRADA V LOŠKI GORI

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP-ARSO

STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE
Geodetska meritev in izdelava vseh faz projekta.

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Projektiranje pregrade za zadrževanje proda in plavin. Pregrada je zasnovana kot stopničasti prag s stalno ojezeritvijo. Uporabljen je lokalni kamen. Ob pregradi je razgledna ploščad s prikazom raznolikosti pohorskih kamnin.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top