DRAVA – SANACIJA LEVE BREŽINE NA VIČAVI NA PTUJU

LETO IZVEDBE
2015

INVESTITOR – NAROČNIK
MOP

STORITVE IN PODROČJA STORITEV Z NAVEDBO STORITEV, KI SO SE IZVAJALE
Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenj

OBSEG STORITEV IN OPIS DEL
Izdelava PGD, brez pridobitve zemljišč – pridobljena so bila vsa soglasja, opravljena je bila recenzija projekta. 
Zaradi zahtev ZRSVN in ZVKD in zelo oteženega dostopa, je predvidena sanacija poškodb z vgraditvijo betonskih tetrapodov in kamna lomljenca, s čimer bo preprečena nadaljnja erozija brežine.

STROŠKI IN USKLAJENOST TERMINOV
Zgoraj naveden obseg del je bil z ozirom na predvidene stroške projekta, podane termine izvedbe in zahtevane kvalitete, v celoti izveden uspešno in v zadovoljstvo naročnika.

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo