Mišičev vodarski dan

Organizatorja posveta Mišičev vodarski dan (VGB Maribor d.o.o. in VGP Drava Ptuj d.o.o.) sta 29. novembra leta 2019 organizirala že 30. posvet na temo upravljanja z vodami. Posvet je namenjen srečanju vsem strokovnjakom vodnogospodarskih, projektantskih, raziskovalnih, in načrtovalskih organizacij, javnih in upravnih služb oz. vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z upravljanjem, urejanjem in varovanjem voda oz. jih ta dejavnost zanima.

Ob 30. letnici Mišičeva vodarskega dne je bila dne 28. novembra organizirana tudi okrogla miza na temo upravljanja z vodami s posebnim poudarkom na naslednje točke:

 1. Usklajenost različnih resorjev pri načrtovanju vodarskih posegov v prostor
 2. Strateško načrtovanje upravljanje voda
 3. Koncesije za vzdrževanje vodotokov

Posveta so se udeležili predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direkcije republike Slovenije za vode,  Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Zavoda za ribištvo Republike Slovenije, Društva vodarjev  Slovenije in drugi. Na samem posvetu so po skupni razpravi sprejeli sklepe okrogle mize, ki so bili posredovani vsem vabljenim udeležencem okrogle mize.

PREDLOGI SKLEPOV OKROGLE MIZE – MVD 28. 11. 2019
 1. TEMA: Usklajenost različnih resorjev pri načrtovanju vodarskih posegov v prostor
 • Poplavna ogroženost in ogroženost virov pitne vode je pogosto posledica neustrezne rabe prostora
 • Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti morajo biti medsektorsko strokovno usklajeni (kmetijstvo, varstvo narave…)
 • raba poplavnega prostora se naj prilagaja vodnemu režimu in ohranjanju vodnih ekosistemov.

 

 1. TEMA: Strateško načrtovanje upravljanja voda
 • Potrebno je pripraviti ustrezne kratkoročne in dolgoročne podrobne načrte upravljanja z vodami za posamezna porečja.
 • Uvesti moramo prostorski režim »trajno varovanih razlivnih površin« in ga ustrezno zavarovati.
 • Razviti moramo procese, kako omiliti tveganja zaradi poplav in suš
 • določiti moramo strateške usmeritve o samooskrbni sposobnosti države, ter bolje poskrbeti za področje preventive in varovanja virov pitne vode
 • zagotoviti je potrebno zadostna sredstva za vzdrževanje in upravljanje voda, nadaljevati z ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti v Sloveniji in intenzivirati investicije na tem področju

 

 1. TEMA: Koncesije za vzdrževanje vodotokov
 • Letni programi GJS urejanja voda naj se sprejmejo skladno z zahtevo, ki izhaja iz podpisanih koncesijskih pogodb v mesecu novembru/decembru predhodnega leta v znanem obsegu finančnih sredstev. Le tako bo možno pravočasno in ob upoštevanju zakonskih zahtev realizirati celoten obseg ukrepov, ki izhajajo iz Letnega programa GJS.
 • Sredstva za izvajanje GJS urejanja naj se zagotovijo v obsegu 25 mio € za celotno območje RS.
 • V izogib situacijam ko zaradi danosti na terenu in drugih pogojev izvedba sanacijskih ukrepov ni možna v  tekočem proračunskem letu, naj se financiranje izvede na način, ki bo omogočal prenos finančnih sredstev v naslednje obračunsko obdobje (kot. npr. vodni sklad,…).
POVEZAVE:
Scroll to Top