3. Okoljevarstvo na VGP DRAVA Ptuj d.o.o. in ekološki projekti v l. 2014 do 2023
17.07.2023

VGP DRAVA Ptuj d. o. o. _ Oddelek SIOR _ OKOLJEVARSTVO

Projekti doma in v tujini v obdobju od 2014 do 2023
10 let in 10 projektov
NETO vrednost vseh ekoloških – okoljskih projektov: cca. 40 miljonov EUR (brez DDV)

 

Na VGP DRAVA Ptuj d. o. o. se s tematiko varovanja okolja srečujemo že ves čas obstoja podjetja. Ker v to široko področje spadajo vsa projektna dela na vodovarstvenem področju in širše, je podjetje organizirano po posameznih oddelkih v skupno in medsebojno dopolnjujočo celoto.

Zraven Vodnega gospodarstva, Gradbeništva in Tehničnega oddelka se je v zadnjih 20 letih razvil še oddelek OKOLJEVARSTVO, ki se angažira na področju pridobivanja in izvajanja ekoloških – okoljskih projektov  doma v Sloveniji in v tujini, predvsem na področju držav bivše Jugoslavije – na Hrvaškem, v Srbiji in Črni Gori. Za potrebe izvajanja projektnih del v tujini smo ustanovili tri (3) predstavništva našega podjetja v tujini. Podružnice podjetja imamo tako v Republiki Srbiji  v Beogradu, v Republiki Črni Gori v Podgorici in v Republiki Hrvaški v Zagrebu.

Ekološke projekte oz. projekte ravnanja z odpadki izvajamo v sodelovanju z našimi pogodbenimi partnerji na posameznem projektu ali samostojno v smislu celovitega inženiringa od začetnih aktivnosti do končne izgradnje objekta, objektov ali projekta kot celote.

S celostnimi ali posameznimi področnimi tehnološkimi rešitvami omogočamo našim investitorjem boljše pogoje za njihovo delo pri ravnanju z odpadki, skladno z lokalno (državno) zakonodajo, upoštevajoč vse zahtevane naročnika.

Skratka, za posamezni projekt se izvajajo oz. izdelujejo, načrtujejo idejne zasnove, tehnološki projekti, pripravljajo se razpisne dokumentacije, vodenja upravnih postopkov in slednjič izdelavo investicijske dokumentacije vključno z izgradnjo samih objektov ter dobavo tehnološke opreme.

Aktivno se spremljajo tudi ekološki – okoljski tehnološki trendi v svetu in skupaj z aktivnim izobraževanjem zagotavljamo implementacijo najsodobnejše tehnologije v projektne izvedbene rešitve, v zadovoljstvo naših strank.

Kot je že v naslovu prispevka navedeno, v nadaljevanju predstavljamo izvedene projekte oddelka OKOLJEVARSTVA, v njegovem delovanju od leta 2014 pa do 2023.

Z našimi pogodbenimi poslovnimi partnerji ali samostojno z našimi izbranimi podizvajalci, smo na področju ekoloških – okoljskih projektov v zadnjih 10 letih, uspešno izvedli in zaključili deset (10) projektov, od tega pet (5) projektov doma v Sloveniji in pet (5) projektov v tujini.

Spodaj so navedeni vsi izvedeni projekti. Z modro barvo  so označeni projekti v tujini, s črno pa projekti izvedeni doma v Sloveniji, vključno z letnico zaključka posameznega projekta in vrednostjo izvedenih del našega podjetja VGP DRAVA Ptuj d. o. o. na posameznem projektu. Večina projektov se je izvajala po doktrini FIDIC – rumena knjiga.

Projekti so navedeni po zaporedju zaključevanja posameznega projekta in sicer od št. 1 – najnovejši in zadnji izveden ekološki – okoljski projekt, do zaporedne št. 10. – projekt izveden v letu 2014.

Zadnji trije projekti (pod zap. št. 1., 2. in 3.) so bili izvajani v tujini, v Črni Gori, Srbiji in na Hrvaškem, saj so se večje okoljske – ekološke investicije finančno podprte s strani Evropske unije pomaknile na Balkan, v države bivše Jugoslavije, kjer še ni izgrajena državna »odpadkarska« in ostala okoljska infrastruktura v celoti. Te države morajo skladno z Evropskimi zahtevami in zavezami, enako kot smo morali mi v Sloveniji v preteklosti,  v določenem terminskem okviru izgraditi svojo ekološko – okoljsko infrastrukturo.

V Sloveniji smo skladno z slovenskim državnim programom in planom izgradnje centrov za obdelavo in predelavo odpadkov  (RCERO= regijski center za ravnanje z odpadki) ter Evropskim sofinanciranjem projektov) izgradnjo le teh zaključili.

V Sloveniji imamo tako šest (6) velikih regijskih centrov za ravnanje z odpadki (RCERO):

CERO Puconci, CERO Slovenska Bistrica, CERO Zasavje, – Hrastnik,  RCERO Ljubljana, CERO Celje in CERO Koroška.

Od tega smo pri izgradnji petih (5) centrov sodelovali kot VGP DRAVA Ptuj d. o. o.:

pri CERO Puconci, CERO Slovenska Bistrica, CERO Zasavje, – Hrastnik,  RCERO Ljubljana, CERO Celje).

V okviru izgradnje oz. izvedbe vseh navedenih projektov, smo kot podjetje pridobili vsestranske izkušnje in mednarodne reference na področju:

 • izgradnje posameznih faz ali celotnih sistemov obdelave in predelave mešanih komunalnih in ločeno zbranih odpadkov, kot so objekti sortirnic s tehnološkimi sortirnimi linijami za sortiranje, zbiranje in predelavo odpadkov,
 • izgradnje objektov kompostarn za stabiliziranje presejane frakcije (t.i. težke frakcije) iz mešano komunalnih odpadkov (MKO) in stabiliziranje bioloških materialov za predelavo v kompost,
 • izgradnjo deponijski polj oz. odlagališč za stabilizirane – v sortirnici in kompostarni obdelane – predelane nenevarne mešane komunalne odpadke,
 • testiranja sistema za anaerobno kompostiranje sistemom t.i. »bioplinarne«, za pridobivanje električne energije z generatorjem, delujočim na osnovi pridobivanja plina v času stabilizacije bioloških materialov v zaprtem sistemu kompostiranja (hermetično zaprtih tunelskih boksih zaradi možne eksplozijske ogroženosti),
 • izgradnje novih in rekonstrukcije obstoječih rečnih nasipov s sistemom t.i. »refuliranja« gramoznega materiala,

V skupnem obdobju izvajanja ekoloških – okoljskih projektov, od samega začetka  do danes,  smo kot VGP DRAVA Ptuj d. o. o. tako posledično gradili oz. izvajali dela na:

 • projektih šestih (6) kompletnih regijskih centrov za ravnanje z odpadki – v Sloveniji center v Zasavju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Puconcih in Celju in eden (1) na Hrvaškem v Šibeniku,
 • izgradnji oz. rekonstrukciji osem (8) deponijskih polj oz. odlagališč za odlaganje obdelanih nenevarnih komunalnih odpadkov odpadov, kot sestavnem delu regijskih centrov za ravnanje z odpadki ali ločeno, od tega pet (5) v Sloveniji – CERO Sl. Bistrica, CERO Gajke Ptuj, CERO Celje, CERO Puconci, CERO Hrastnik in tri (3) v tujini – Vrtijeljka v Črni Gori, Sremska Mitrovica v Srbiji, v Šibeniku na Hrvaškem,
 • izgradnji in rekonstrukciji 11 km linije visokovodnih nasipov na Savi in Drini v Srbiji,
 • pilotskem projektu anaerobnega kompostiranja, ki smo ga z avstrijskim partnerjem izvajali na lokaciji CERO Gajke na Ptuju.

Po seštevku spodaj navedenih pogodbenih vrednosti ekoloških – okoljskih projektov našega podjetja vidimo, da   je znesek pogodbenih del cca. štirideset milijonov eurov brez DDV (40.000.000,00 eur NETO), z vsemi dodatno sklenjenimi pogodbenimi aneksi  za dodatna,… dela pa realizacija  navedeni znesek celo presega.

Projekti doma in v tujini v 10 letnem obdobju od 2014 do 2023:

1. Izgradnja centra za ravnanje z odpadki v Šibeniku – CGO Bikarac, Hrvaška

 • Zaključek projekta: Leto 2023 (2026)
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 8.705.000,00 EUR (brez DDV)

2. Izgradnja in rekonstrukcija vodnih nasipov na Savi in Drini v pokrajini Mačva, Srbija

 • Zaključek projekta: leto 2019 (2020)
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 4.287.000,00 EUR (brez DDV)

3. Rekonstrukcija – sanacija obstoječega odlagališča Vrtijeljka v Cetinju, Črna gora

 • Zaključek projekta: leto 2018 (2020)
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 1.700.000,00 EUR (brez DDV)

4. Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ Hrastnik, 2. faza, Slovenija

 • Zaključek projekta: leto 2017
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 2.157.153,00 EUR (brez DDV)

5. Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki – RCERO Ljubljana, 2. faza, Slovenija

 • Zaključek projekta: leto 2017 (2019)
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 3.788.000,00 EUR (brez DDV)

6. Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki štajerske regije – CERO Slovenska Bistrica, 2. faza, Slovenija

 • Zaključek projekta: leto 2016
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 3.238.223,00 EUR (brez DDV)

7. Izgradnja sortirne naprave (sortirne linije) in komunalne deponije v Dubokem, Užice, Srbija

 • Zaključek projekta: leto 2014
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 4.020.809,00 EUR (brez DDV)

8. Izgradnja novega deponijskega polja v Sremski Mitrovici in prekladalne postaje v Šabcu,Srbija

 • Zaključek projekta: leto 2014
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 4.300.000,00 EUR (brez DDV)

9. Pilotski projekt DE HUMUS – anaerobno kompostiranje po sistemu 3A (»bio plinarna z generatorjem za pridobivanje električne energije«) – CERO Gajke Ptuj, Slovenija

 • Zaključek projekta:  leto 2014
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 105.000,00 EUR (brez DDV)

10. Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurje – CERO Puconci, 2. faza, Slovenija

 • Zaključek projekta: leto 2014
 • Vrednost del VGP DRAVA Ptuj d. o. o.: 6.879.417,00 EUR (brez  DDV)

Fotografije iz vseh desetih (10) zgoraj navedenih projektov, si lahko slikovno ogledate na naši spletni strani v poglavju REFERENCE in podpoglavju OKOLJEVARSTVO. Predstavljeni so VSI  izvedeni ekološki – okoljski projekti celotnega, skoraj dvajset (20) letnega delovanja oddelka SIOR_OKOLJEVARSTVO, tudi začetni projekti – pet projektov (5) izvedeni v obdobju od leta 2004 (2007) do leta 2012.

Pod črto skupaj 15 projektov v skoraj dveh desetletjih.

REFERENCE – OKOLJEVARSTVO

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo