6. Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice
12.10.2023

Izvajanje del v letu 2022 in 2023.

Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga)  izvajata  VGP DRAVA Ptuj d.o.o. kot vodilni partner in POMGRAD d.d. kot partner na/po pogodbi.

Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Predmet del javnega naročila so protipoplavne ureditve Framskega potoka – Kamenišnice, ki se izvajajo v okviru “krovnega” projekta »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo«.
Z izvedbo celostnih ukrepov v okviru projekta se bo zmanjšala poplavna nevarnost in ogroženost vzdolž obravnavnih odsekov Dravinje in Polskave. Ukrepi so dimenzionirani za zagotavljanje poplavne varnosti na pretoke Q100.

Cilj projekta je izvedba vseh potrebnih protipoplavnih ukrepov za zagotovitev poplavne varnosti dolvodnih naselij ob Framskem potoku (Stražgonjca, Šikole, Pongrce in Jablane) pred 100-letnimi poplavnimi vodami (Q100), vključno z   z izgradnjo razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice.

V okviru “krovnega” projekta »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo« pa je generalno predvidena izvedba protipoplavnih ukrepov na naslednjih posameznih odsekih, ki tvorijo celoto:

A) Dravinja:
1. Protipoplavni ukrepi na Dravinji v Majšperku
2. Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače

B) Polskava:
3. Zmanjševanje poplavne ogroženosti Polskave

a) Ureditev Polskave od Lancove vasi do Framskega potoka;
b) Izgradnja razbremenilnika od Framskega potoka do Kamenišnice in ureditev struge Kamenišnice;
c) Ureditev protipoplavne varnosti Polskave v Zgornji Polskavi.
4. Dograditev vodne infrastrukture na območju AK Medvedce

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo