5. Izvedba projekta Drava – Natura 2000, reka za prihodnost
12.10.2023

Izvajanje del v letu 2022 in 2023.

Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rdeča knjiga) izvaja naše podjetje  VGP Drava Ptuj d.o.o. .  

Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Projekt je predmet javnega naročila in zajema na več lokacijah vzdolž Drave in v njeni strugi:  
izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu. Predvideno je čiščenje zarasti in nižanje prodišča na levem bregu v Staršah ter izvedba zatoka v Trčovi in v Zlatoličju na način da se povečuje prodonosnost, poglobitev mrtvic v Muretincih, Krčevini pri Ptuju (Struga) in v Šturmovcih (Šturmovki rokav), izdelava dvajsetih depresij s stalno ali občasno vodo, vzpostavitev prehodnosti med reko Dravo in Miklavškim potok ter potokom Bela, izvedba pasivnega zavarovanja na desnem bregu v Zlatoličju, izdelava objekta za odvzem vode iz desnobrežnega drenažnega jarka v rokav Šturmovci ter izboljšanje hidromorfologije rečne struge na območju grajenih struktur ob levem bregu v Trčovi (vgraditev sklanih samic in njihova stabilizacija z lesenimi piloti).

Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrežnega pasu reke Drave – zaDravo, na naslednjih 9 odsekih:

Odsek A – Spodbujanje hidromorfoloških procesov v Zlatoličju / skalna travišča
Odsek B – Čiščenje prodišča pri Staršah
Odsek C – Rokav Trčova – poglobitev iztočnega dela rokava in vzpostavitev lokalnih depresij
Odsek D – Ureditev vodnih habitatov – mlak dvoživk
Odsek E – Obnovitev mrtvice v Muretincih
Odsek F – Obnovitev mrtvice potoka Struga v občinah Duplek in Ptuj
Odsek G – Vzpostavitev prehodnosti za vodne organizme (Miklavški potok, potok Bela v Cirkulanah)
Odsek H – Izboljšanje pretočnosti Šturmovskega rokava
Odsek I – Revitalizacija grajenih struktur kamnometa Trčova

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo