4. Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem vrhu
12.10.2023

Izvajanje del v letu 2022 in 2023.

Pogodbena dela po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga) izvajata  VGP Drava Ptuj d.o.o. kot vodilni partner in NIVO Eko d.o.o. kot partner na/po pogodbi.

Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Projekt je predmet javnega naročila in zajema projektiranje, dobavo opreme in gradnjo, za izvedbo ureditve Meže in Mislinje v Otiškem vrhu.    

Cilj projekta je »Ureditev Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu«: ureditev Meže od km 1+226 (P22) do km 2+509 (P64) in ureditev Mislinje od km 0+035 (M1) do km 2+243 (M71)
 ter zagotavljanje navedenih območij varnimi pred vodami pri pretoku Q100.

Za dosego pogodbenega cilja se na Meži in Mislinji izvajajo naslednja dela in objekti:

 • trasa reke: ureditev korita reke z novim izbranim profilom rečne strug (širitev rečne struge izven obstoječega vodnega zemljišča)
 • niveleta: izvedba nove nivelete s segmentno poglobitvijo dna
 • normalni profil: na celotnem odseku je predviden normalni profil s širino dna 15m in naklonom brežin m=2, z zavarovanjem brežin s kamnitim lomljencem
 • izgradnja visokovodnega nasipa na posametnem odseku izven trase korita reke
 • objekti v strugi kot so hrapava drča, tolmuni, ribja zavetišča oz. skrivališča
 • delna revitalizacija vodotoka z zasaditvijo z avtohtonimi drevninami
 • zasaditve zatoka z drevesno zarastjo
 • prestavitvev električnih kablovodov, optičnih kablov in ostalih infrastrukturnih vodov
 • premostitveni objekti
Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo