3. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju reke/potoka Polskave
12.10.2023

Izvajanje del v letu 2022 in 2023.

Pogodbena dela izvaja po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga), naše podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o..

Naročnik del:  Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Projekt je predmet javnega naročila in zajema projektiranje, dobavo opreme ter izvedbo del na projektu, za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju reke/potoka Polskave, na dveh odsekih: Odsek 1 – Polskava od izliva Framskega potoka do Lancove vasi in Odsek 2 – Dograditev vodne infrasrutkure AK Medvedce ter več pododsekih.

Cilj projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti, da bo na območju ukrepov Odseka 1 in 2 zagotovljena varnost pred poplavami pri pretoku Q100 in ukrepe na AK (akumolacije) Medvedce, da bo zagotovljena max. visokovodna gladina 244,00 m.n.m. z volumnom zadrževanja 3.800.000 m3.

Za dosego pogodbenega cilja se izvajajo na obeh glavnih odsekih naslednja dela in objekti:

 1. Čiščenje terena
 2. Izkopi
 3. Priprava planuma temeljnih,… tal
 4. Izvedba drenažne in filterskih plasti
 5. Izvedba pregrad, nasipov, zasipov in klinov
 6. Tesnenje pregrad / nasipov z geosintetično bentonitno bariero
 7. Monitoringi
 8. Razbremenilnik Polskave z razvodnim objektom na Polskavi
 9. Razvodni objekt razbremenilnik Polskave/Devina
 10. Dovodni kanal Devina (PGD + razširitev)
 11. Prelivno pregrado med dovodnim kanalom Devino in akumulacijo
 12. Odvodni kanal Devine do vtoka v Polskavo
 13. Preliv z zapornico med akumulacijo in odvodnim kanalom Devina
 14. Izlivni objekt iz akumulacije v Polskavo
 15. Premositveni objekti na Devini in razbremenilniku (predvidoma 6):
 16. Ureditve komunalnih vodov (križanja, zaščita, prestavitve)
 17. Hidromehanska oprema prelivnega in izlivnega objekta
 18. Čiščenje in urejanje akumulacije
 19. Izgradnja otoka v akumulaciji
 20. Ureditev kamnite obloge brežin na koti stalne ojezeritve akumulacije in nadvišanje pregradnega telesa tako, da bo zagotovljen varnostni preliv na koti 244 m.n.m.
 21. Krajinska ureditev ob akumulaciji in dovodnem kanalu Devine
 22. Ureditev komunalnih vodov (križanja, zaščita, prestavitve)
Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo