2. Zagotovitev poplavne varnosti porečja reke Drave – Območje ptujske Drave
12.10.2023

Izvajanje del v letu 2022 in 2023.

Pogodbena dela izvaja po FIDIC pogodbenih določilih (Rumena knjiga), naše podjetje VGP Drava Ptuj d.o.o..

Naročnik del:  Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcije za vode, Mariborska cesta  88, Celje

Projekt je predmet javnega naročila in zajema projektiranje, dobavo opreme ter izvedbo del na projektu, za zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje ptujske Drave, na odseku – vodotoku: Rogoznica, Ljudski vrt, Vičava in Čreta.

Cilj projekta je zagotovitev oz. izboljšanje poplavne varnosti ter stabilnosti  na območju porečja predmetnih odsekov – vodotokov,  pred visokimi vodami s 100-letno povratno dobo.

Za dosego pogodbenega cilja se izvaja-jo:

 • izgradna suhih zadrževalnikov vode z vsemi potrebnimi konstrukcijskimi elementi, kot so pregrade, nasipi, zapornični objekt s hidromehansko opremo,
 • rekonstrukcija in čiščenje ribnika,
 • sanacija obstoječih zajed za izboljšanje stabilnosti brežin,
 • izgradnja visokovodnega zidu in visokovodnega nasipa.

Metodologija dela, ki se izvaja na terenu:

 1. Čiščenje terena
 2. Izkopi
 3. Priprava planuma temeljnih,… tal
 4. Izvedba drenažne in filterskih plasti
 5. Izvedba pregrad, nasipov, zasipov in klinov
 6. Tesnenje pregrad / nasipov z geosintetično bentonitno bariero
 7. Monitoringi
Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
 • tesarje,
 • zidarje,
 • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
 • hidrotehnične delavce,
 • gradbene delavce,
 • strokovne sodelavce za operativo
 • strokovne sodelavce za projektivo