1. Kaj je lesena kašta in jezbica?
12.06.2023

V vodarski stroki imenujemo enega od ukrepov za  zavarovanje brežin vodotokov, “izvedba lesenih kašt in jezbic”.
Ukrep se lahko v praksi izvaja preventivno, če se na posameznem odseku vodotoka prognozira negativni vpliv močnega in povečanega vodnega toka na določen predel brežine ali pa se ukrep izvede po že narejenem naravnem škodnem delovanju naraslih voda na brežino, ko je voda že naredila zajedo v zemeljski obrežni del vodotoka.

V tokratnem “prvem razvedanju” na kratko predstavljamo pojem in namen izgrajenega vodno inženirskega objekta “lesene kašte in dveh jezbic” na reki Dravinji ter v priloženih fotografijah prikazujemo izvedbo posameznih tehnološko tehničnih faz vodarskega projekta – sanacije nastale zajede.
Poznamo sonaravno urejanje brežin vodotokov, ko pri gradnji uporabljamo naravne materiale kot so les, kamni in rastlinsko zasaditev brežin, kar predstavlja alternativo možnemu zavarovanju brežin vodotokov s kombinacijo betona in kamna.
Predmetna projektantsko zasnovana in inženirsko izvedena kombinacija lesene kašte in dveh jezbic, ščiti oz. zavaruje brežino vodotoka v primeru (ponovnih) naraslih hitrih visokih voda, ki bi imele na brežino škodljiv vpliv, saj bi na kritičnih odsekih  izpodjedale obstoječo naravno brežino vodotoka, in odnašale zemljino dolvodno.
Posledično bi nastale v brežino globoke zajede, ki bi botrovale statični porušitvi brežine.
Kašte so torej izvedeni ukrepi za (za)varovanje brežin vodotokov, jezbice pa imajo še dodatno vlogo, da služijo za preusmeritev vodnega toka vstran od brežine, da delujejo kot zadrževalnik in umirjevalnik vodnega toka, služino pa tudi kot skrivališča vodnih živali rib,…

Na fotografijah je prikazana sonaravna izvedba lesene kaštne zgradbe in dveh jezbic na vodotoku Dravinja, v kraju Videm pri Ptuju, ki smo jo izvedli sami v okviru naših pogodbenih projektov VGP DRAVA Ptuj, v letu 2022.
Iz enajstih (11) fotografij je možno razbrati posamezne zaporedne “korake” gradnje in prepoznati naravne konstrukcijske elemente – lesene brune, pilote, kamnito polnilo,..

Scroll to Top
ZAPOSLUJEMO
  • tesarje,
  • zidarje,
  • upravljalce težke gradbene  mehanizacije,
  • hidrotehnične delavce,
  • gradbene delavce,
  • strokovne sodelavce za operativo
  • strokovne sodelavce za projektivo