dsc7822

Gospodarske javne službe

Našo pretežno dejavnost predstavljajo hidrogradnje in urejanje voda.

Vodnogospodarska javna služba

V tem okviru na podlagi letnih pogodb, Zakona o vodah in Uredbe o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe izvajamo:

 • vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in rečnih strug na nižinskih vodotokih porečja reke Drave v R. Sloveniji in jadranskih rek z morjem.
 • graditev hidrotehničnih objektov na podlagi pogodb za posamezne naročnike, pridobljene na javnih razpisih ali z zbiranjem ponudb.

V okviru vodnogospodarske javne službe podjetje opravlja še naslednja dela in naloge:

 • priprava in izdelava potrebnih strokovnih podlag in projektne dokumentacije
 • upravljanje z vodno infrastrukturo s spremljanjem stanja vodne infrastrukture in obratovanje z zapornicami na jezovih
 • izvajanje ukrepov na vodni infrastrukturi v času povečane ogroženosti in naravnih nesreč
 • izvajanje ukrepov na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda
 • zagotavljanje celodnevne dežurne službe
 • povečan nadzor nad vodno infrastrukturo in na vodovarstvenih območjih
 • odstranjevanje plavja ter omogočanje pretočnosti struge tekočih voda
 • izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrambnih nasipov, nasutij, prebojev)
 • spremljanje nenadnega onesnaženja voda

Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

 • utrjevanje bregov in dna površinskih voda
 • nadzor pretočnosti struge tekočih voda in odstranjevanje prekomerno odloženih naplavin
 • košnjo in odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih
 • odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in z vodnih ter priobalnih zemljišč
 • čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč

Rečno nadzorna služba

V okviru službe urejanja voda deluje tudi rečno nadzorna služba. Opravlja redne terenske oglede in ugotavlja stanje na vodotokih. Stanje vodotokov evidentira in pripravlja predlog prioritetnih del.

Na vrh