istock000001921014double

Ekologija

Podjetje izvaja na področju kompleksnih ekoloških projektov in projektov ravnanja z odpadki celostne rešitve v smislu izdelave idejnih zasnov, splošnega načrtovanja, izdelave tehnoloških projektov, priprave razpisnih dokumentacije, vodenja upravnih postopkov, izdelavo investicijske dokumentacije vključno z izgradnjo samih objektov z dobavo tehnološke opreme. Za tovrstne objekte lahko vodimo tudi celoviti inženiring od začetnih aktivnosti do končne izgradnje objekta.

Aktivno spremljanje konceptualnih in tehnoloških trendov v svetu skupaj z aktivnim izobraževanjem zagotavlja implementacijo najsodobnejše tehnologije v projektne rešitve. Naše stranke lahko pričakujejo projektne in izvedbene rešitve, ki temeljijo na najsodobnejših tehnoloških izhodiščih.

Skupaj z našimi stalnimi poslovnimi partnerji lahko zagotovimo celovite rešitve, ki jih zahtevajo tovrstni projekti. Na področju tovrstnih projektov izvajamo:

 • načrtovanje objektov za mehansko in biološko obdelavo odpadkov
 • načrtovanje in izgradnja ostalih posameznih tehnologij obdelave odpadkov (sortirnice, kompostarne, bioplinarne, termična obdelava, itd.)
 • načrtovanje regijskih Centrov za ravnanje z odpadki (CERO)
 • načrtovanje objektov za energetsko in termično izrabo odpadkov
 • načrtovanje sanacij obstoječih in novih odlagališč odpadkov in njihovo izgradnjo
 • priprava vseh vrst projektne, urbanistične in investicijske dokumentacije
 • izdelava študije izbire najprimernejše tehnologije obdelave odpadkov
 • prilagoditev obstoječih objektov za ravnanje z odpadki zahtevam aktualne zakonodaje
 • svetovanje pri koncipiranju, implementaciji tehnologij in gradnji tovrstnih objektov
 • vodenje celovitega inženiringa od začetnih aktivnosti do predaje objekta z vodenjem poskusnega obratovanja
  svetovalne dejavnosti

Na področju načrtovanja in implementacije tehnologij za ravnanje z odpadki sodelujemo z vodilnimi panožnimi podjetji v Evropi na vseh fazah projekta.

Reference
Na vrh