Gospodarske javne službe urejanja voda

GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA UREJANJA VODA

Gospodarska javna služba urejanja voda na podlagi pridobljene koncesije za izvajanje nalog državne gospodarske javne službe skladno z Zakonom o vodah (ZV-1) izvaja naloge v zvezi z organiziranjem in vodenjem spremljanja, upravljanja in vzdrževanja vodne infrastrukture in vodnih zemljišč na vodnem območju reke Drave in povodju jadranskih rek z morjem.

Dejavnosti službe urejanja voda so predvsem:

  • priprava in izdelava potrebnih strokovnih podlag in tehnične dokumentacije
  • upravljanje z vodno infrastrukturo s spremljanjem stanja vodne infrastrukture in obratovanje z zapornicami na jezovih
  • izvajanje ukrepov na vodni infrastrukturi v času povečane ogroženosti in naravnih nesreč
  • izvajanje ukrepov na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi se prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda
  • zagotavljanje celodnevne dežurne službe
  • povečan nadzor nad vodno infrastrukturo in na vodovarstvenih območjih
  • odstranjevanje plavja ter omogočanje pretočnosti struge tekočih voda
  • izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrambnih nasipov, nasutij, prebojev)
    spremljanje nenadnega onesnaženja voda