Vodno gospodarstvo

Našo večinsko dejavnost predstavljajo hidrogradnje in urejanje voda. V okviru te dejavnosti izvajano naslednje naloge:

  • vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in rečnih strug na vodotokih porečja reke Drave in jadranskih rek z morjem v Republiki Sloveniji.
  • graditev hidrotehničnih objektov na podlagi pogodb za posamezne naročnike, pridobljene na javnih razpisih ali z zbiranjem ponudb.
  • naloge in ukrepe preprečevanja, čiščenja in odprave posledic onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda zaradi naravnih ali drugih nesreč z nevarnimi snovmi na celotnem območju Republike Slovenije
gospodarske-javne-sluzbe

Naš dolgoročni cilj je z neposrednim ali posrednim opravljanjem koncesionirane dejavnosti doseči tretjino do polovico vseh potrebnih prihodkov in postati vodilno podjetje v RS za izvajanje strokovnih in operativnih nalog gospodarske javne službe na vodah. Doslej smo zaradi sprememb v vodnem gospodarstvu povečevali delež prihodkov iz graditve drugih, na trgu pridobljenih objektov.

V podjetju se zavedamo, da si svoj življenjski prostor v hudi konkurenci – tako na področju javnih služb kot tržišču – lahko zagotavljamo le z visoko strokovnostjo in kvaliteto storitev in s stalno prisotnostjo na terenu. Dosegamo jo s prilagajanjem spremembam, stalnim sledenjem in dobrim poznavanjem razmer ter sodobnih rešitev v okviru vodnogospodarskih, hidrotehničnih, geotehničnih dejavnosti in dejavnosti varstva okolja.